Uitnodiging algemene ledenvergadering 2018-2019 - 25-11-2019 : 20:00

11-11-2019

Hierbij nodigen wij, het bestuur van VVA Achterberg, de leden en de ouders van minderjarige leden uit om onderstaande Algemene Ledenvergadering bij te wonen.

De Algemene Ledenvergadering van VVA Achterberg vindt plaats op maandag 25 november 2019 en begint om 20:00 uur in het Clubhuis van VVA Achterberg.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen agenda.
 2. Ingekomen stukken & mededelingen.
 3. Notulen ALV d.d. 26 november 2018.
  Deze liggen ter inzage bij de ingang van het clubhuis.
 4. Jaarverslag secretaris.
 5. Financieel jaarverslag en begroting penningmeester.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Bestuursverkiezing:
  • Egbert van der Burg voorzitter
  • Gijs-Jan Baardman secretaris
  • Romy Weidema penningmeester
  • Nico van Laar bestuurslid seniorenzaken
  • Gijs Jan Baardman interim bestuurslid jeugdzaken/ vacature
  • Eric van der Burg bestuurslid facilitaire zaken
  • Johan van der Voort bestuurslid algemene zaken
   Tegenkandidaten kunnen schriftelijk (per mail aan secretaris@vva-achterberg.nl) voor zaterdag 23 november a.s. bij de secretaris worden aangedragen.
 8. Informatie vanuit de diverse bestuursafdelingen.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Wij hopen op uw komst!

Namens het bestuur van VVA Achterberg,

Romy Weidema